Untitled%20design%20(5)_edited.jpg

黃竹坑

黃竹坑道44號盛德工業大廈1C  

便捷的地點: 
從黃竹坑地鐵站A1 出口步行只需2-3分鐘。

鄰近地方:
鴨脷洲, 淺水灣, 灣仔, 堅尼地城, 西環, 上環, 利東

實用面積                  每月租金                      預付6個月                      預付12個月
(平方呎)                                                        85折                                   
75

9  (Locker)               $ 350                        $ 297                               $ 262

12                              $ 730                        $ 620                                $ 547

16                              $ 910                         $ 773                                $ 682

36                             $ 1720                       $ 1462                               $ 1290

56                             $ 2480                     $ 2108                               $ 1860


*我們還有更多尺寸的儲存倉提供。詳情請致電 8108 2112 。
**先到先得優惠詳情,請點擊這裏

9_F (5).png