50831832-b55c-4870-95ab-c30238e87980_edited.jpg

紅磡

衛安分店

紅磡鶴園東街3號衛安中心3樓305室 

便捷的地點: 
從黃埔地鐵站A 出口步行只需8分鐘。

鄰近地方:
黃埔,何文田,佐敦, 尖沙咀,土瓜灣

   實用面積                     每月租金                   預付6個月                    預付12個

(平方呎)                                                            95折                              9折

     7 (半格倉)                  $ 350                      $ 332                          $ 315

     9 (半格倉)                  $ 400                      $ 380                         $ 360

     12 精選倉                 $ 699                       $ 629 (9折)               $ 559 (8折)

     16 精選倉                 $ 869                      $ 825                        $ 782

 

*我們還有更多尺寸的儲存倉提供。詳情請致電 8108 2112 。

9_F (3).png