top of page
紅磡衛安分店環境

紅磡

衛安分店

紅磡鶴園東街3號衛安中心3樓305室 

便捷的地點: 
從黃埔地鐵站A 出口步行只需8分鐘。

鄰近地方:
黃埔,何文田,佐敦, 尖沙咀,土瓜灣

   實用面積                     每月租金                   預付6個月                      預付12個

(平方呎)                                                           9折                                  85折

     7 (半格倉)                  $ 350                      $ 332                          $ 298

     9 (半格倉)                 $ 400                       $ 380                         $ 340

     12                               $ 699                       $ 629                         $ 594

     16                               $ 869                       $ 782                       $ 739

 

*我們還有更多尺寸的儲存倉提供。詳情請致電 8108 2112 。

紅磡衛安分店地圖
bottom of page